Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Oblast registru řidičů a vozidel

Vydání řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 18:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 18:00, *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:není úřední den

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním čísle 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00).

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Je potřeba:

  • žádost (tiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně)
  • platný doklad totožnosti žadatele
  • řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo jehož řidičský průkaz je neplatný
  • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno za řidičský průkaz České republiky
  • řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu
  • poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený
  • při odcizení - doklad o nahlášení na Policii ČR
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku)
  • čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz nebo jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený; bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení

Podání žádosti osobně; vyzvednutí osobně, případně prostřednictvím zmocněné osoby (ověřená plná moc).

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který vytiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně.

Plné znění popisu situace:Vydání řidičského průkazu
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany