Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

Živnostenský úřad

Ohlášení živnosti pro právnické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 823, 378 034 825, 378 034 826, 378 034 827, 378 034 832

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 18:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 18:00, *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 12:00

*POZOR: <p>Pro n&aacute;v&scaron;těvu v roz&scaron;&iacute;řen&yacute;ch hodin&aacute;ch ve středu do 19.00 hodin je nutn&eacute; předchoz&iacute; objedn&aacute;n&iacute; na tel. 378 031 111 nebo př&iacute;mo v sekretari&aacute;tu tel. 378 034 801.</p>

Co k tomu potřebujete:

1. "Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF)

Právnická osoba připojí k ohlášení:

• je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti

• doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do veřejného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden anebo doklad o tom,  že právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním sídlem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce

• doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba či organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána

• prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem

• doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce

• doklad o zaplacení správního poplatku

Formuláře:

 Formou odkazu na portálu: 

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Ohlášení živnosti pro právnické osoby
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany