Městský obvod Plzeň 7 - Radčice

GDPR

Ochrana osobních údajů

Dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Cílem tohoto nařízení je hájit práva občanů EU (tzv. subjekty údajů) proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaj a umožnit jim kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Správce osobních údajů

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice
V Radčicích 9/19
325 00 Plzeň
telefon: 378 036 840
e-mail: 
postaumo7@plzen.eu
ID datové schránky: 
v59b4a5

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Jiří Baumruk
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
telefon: 378 032 207
e-mail: 
gdpr@plzen.eu

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů dbáme základních zásad, které stanovuje GDPR v čl. 5:

Ø  Zákonnost, korektnost a transparentnost: osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.

Ø  Účelové vymezení: osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za    

slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené    

k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu   

veřejné moci v pravomoci správce.

Ø  Minimalizace údajů: požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Ø    Přesnost: zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková  

opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.

Ø  Omezení doby uložení: údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.

Ø  Integrita a důvěrnost: osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická

a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před  

náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.

Ø  Odpovědnost: za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou  

zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

Právní základ zpracování

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice zpracovává osobní údaje pouze na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR:

·        zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

·        zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,

·        zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,

·      subjekt údajů udělil souhlas,

·      zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,

·         zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice zpracovává osobní údaje spadající do kategorie:

·            identifikační

·            adresní

·            popisné.

Účel, rozsah zpracování a uchovávání osobních údajů

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, zejména pro účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy a plnění povinností v pracovně právních vztazích.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, archivovány jsou dle zákonných lhůt stanovených právními předpisy.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

Ø  Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv.

Ø  Právo na opravu: máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na vaší straně ke změně jakýchkoliv osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoliv smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Ø  Právo na výmaz („právo být zapomenut"): máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Ø  Právo na omezení zpracování: máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tuto nutnou míru nedodržujeme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

Ø  Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Ø  Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit na ÚMO Plzeň 7-Radčice těmito způsoby:

-          v písemné listinné podobě s úředně ověřeným podpisem

-          v elektronické podobě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele 

      -     prostřednictvím elektronické podatelny ÚMO Plzeň 7-Radčice)

-          prostřednictvím datové schránky žadatele

-          osobně (na základě ověření totožnosti dle OP či cestovního pasu)

Ø  Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Souhlas

Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů.

 

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pořizování audio a video záznamů z kulturních a společenských akcí

Upozorňujeme účastníky společenských a kulturních akcí pořádaných Městským obvodem Plzeň 7 -Radčice, že z konání těchto akcí může být pořizován multimediální záznam, který slouží k prezentaci na webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.

 

Poslední aktualizace: 20. 9. 2023, Topičová Romana